Contact

Email: office@arts.org.ro
Tel: +4 0735 848 558
Tel: +4 0720 026 200
Tel: +4 0720 026 097

Follow

Info

La 1 iulie, ARTS a lansat versiunea noua a portalului asociatiei, care include site-uri separate pentru fiecare sector de activitate in care este implicata asociatia.

Siteurile http://www.arts.org.ro, cat si http://cursuri.arts.org.ro, au fost modernizate si ruleaza acum variante pentru PC, precum si pentru tablete si telefoanele mobile.

STATUTUL
ASOCIAŢIEI ROMÂNE PENTRU TEHNICA DE SECURITATE

Capitolul I - Denumirea, Sediul, Forma juridică şi Durata

Capitolul II - Scopul şi obiectivele Asociaţiei

Capitolul III - Patrimoniul Asociaţiei. Compunerea acestuia

Capitolul IV - Organizarea Asociaţiei. Funcţionarea organelor de conducere, administraţie şi control

Capitolul V - Categorii de membri. Drepturile şi obligaţiile membrilor

Capitolul VI - Modificarea. Dizolvarea. Lichidarea Asociaţiei

Capitolul VII - Dispoziţii finale

CAPITOLUL I
Denumirea, Sediul, Forma juridică şi Durata
Dispoziţii generale

Art. 1. Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICA DE SECURITATE conform dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 13802/02.07.2002 emise de Ministerul Justiţiei. Denumirea prescurtată este ASOCIAŢIA A.R.T.S..

Art. 2. ASOCIATIA ROMANA PENTRU TEHNICA DE SECURITATE, este persoana juridica romana de drept privat, non-guvernamentala si nonprofit, de interes general, autonoma, apolitica, care va functiona in conformitate cu statutul anexat, adoptat prin libera vointa de catre membrii.

Art. 3. Sediul ASOCIAŢIEI ROMÂNE PENTRU TEHNICA DE SECURITATE este în municipiul Bucuresti, SplaiuI lndependentei nr.319, OB 12, et.1, incinta SEMA Parc, Sector 6. Asociaţia poate înfiinţa filiale în ţară sau străinătate pe baza prezentului statut şi a legislaţiei în vigoare.

Art. 4. Sediul poate fi transferat la altă adresă prin decizia Consiliului Director care va înregistra această modificare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripție se află vechiul sediu și, după caz, în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripție se află noul sediu.

Art. 5. Asociația s-a constituit oficial de la data înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor și funcționează pe durată de timp nelimitată.

Art. 6. Asociaţia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului statut şi ale Ordonanţei Guvernului 26/2000.

CAPITOLUL II
Scopul şi obiectivele Asociaţiei

Art. 7. Asociaţia are următoarele scopuri:

 1. promovarea şi protejarea intereselor specifice ale membrilor săi, precum şi pentru asigurarea reprezentării lor în raporturile cu autorităţile publice şi persoanele juridice de drept privat, în conformitate cu actele normative în vigoare;
 2. promovarea şi susţinerea unor propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniu;
 3. elaborarea de principii şi standarde profesionale în domeniu;
 4. colaborarea cu instituţii private şi publice pentru identificarea şi combaterea comercializării şi producerii de produse contrafacute;
 5. promovarea normelor europene în rândul beneficiarilor serviciilor de securitate.

Art. 8. În realizarea scopurilor propuse, Asociaţia îşi stabileşte următoarele obiective:

 1. cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniul sistemelor de securitate;
 2. creşterea nivelului de pregătire a personalului firmelor care activează în domeniul sistemelor de securitate prin cursuri organizate de Asociaţie, care va putea înfiinţa un centru de pregătire;
 3. acordarea de atestate de pregătire tehnico-profesională în domeniu, în vederea obţinerii autorizaţiilor prevăzute de lege pentru desfăşurarea activităţilor în domeniu;
 4. organizarea unei evidenţe informatizate a membrilor asociaţi în vederea favorizării schimburilor de informaţii;
 5. optimizarea tehnicilor de transparenţă şi reclamă comercială, combaterea fenomenelor de concurenţă neloială;
 6. promovarea imaginii Asociaţiei, editarea şi difuzarea de publicaţii de specialitate;
 7. realizarea legăturii între nevoile beneficiarilor în domeniul asigurării securităţii, cerinţele impuse de companiile de asigurări sau de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi furnizorii de echipamente de securitate;
 8. colaborarea cu alte asociaţii similare din străinătate, realizarea unor vizite reciproce de schimb de experienţă şi afilierea internaţională la asociaţii de profil.

Art. 9. Activităţi. Pentru realizarea scopului declarat, Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi (lista este neexhaustivă, putând fi oricând extinsă):
a) Realizarea, editarea şi publicarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informative;
b) Organizarea de seminarii, conferinţe, mese rotunde, dezbateri publice, târguri şi alte activităţi adiacente acestora;
c) Producţia, distribuţia şi comercializarea materialelor promoţionale privind proiectele Asociaţiei;
d) Activităţi de consiliere şi consultanţă pentru alte instituţii, persoane juridice, persoane fizice în domeniul sistemelor de securitate;
e) Organizarea de programe de voluntariat şi organizarea de activităţi caritabile şi de strângere de fonduri;
f) Încheie parteneriate – acorduri de cooperare, cu structuri similare din ţară şi din străinătate;
g) Apără şi reprezintă interesele membrilor săi, în raporturile cu structurile de putere, organisme, organizaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale dacă este cazul;
h) Contribuie la promovarea, infomarea continuă şi propune perfecţionarea angajaţilor societăţilor membre în vederea dobândirii cunoştinţelor în domeniul tehnicii de securitate;
i) Înfiinţarea centrului de formare profesională;
j) Înfiinţarea centrului de evaluare competenţe profesionale;
k) Orice alte activităţi şi servicii prevăzute de lege potrivit scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

Art. 10. Activităţile Asociaţiei se înscriu în următoarele coduri CAEN:
5811- Activităţi de editare a cărţilor;
5814 – Activităţi de editare de reviste şi periodice;
5819 - Alte activităţi de editare;
7021- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
8559 - Alte forme de învăţământ.n.c.a.;
8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ;
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a;
9411 – Activitati ale organizatiilor economice si patronale
9412 – Activitati ale organizatiilor profesionale;
9499 - Activităţi ale altor organizaţii n.c.a..

Art. 11. Pentru îndeplinirea misiunii stabilite, Asociaţia:
a) Poate deschide filiale sau sucursale şi în alte localităţi sau judeţe din ţară sau străinătate;
b) Poate stabili legături de colaborare şi parteneriat cu organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice din ţară sau străinătate sau alte organisme de drept public sau privat;
c) Poate intra în uniuni sau federaţii.

CAPITOLUL III
Patrimoniul Asociaţiei. Compunerea acestuia

Art. 12. La constituire, Asociaţia are un patrimoniu iniţial de 26.000 lei, patrimoniu rezultat din contribuţiile iniţiale efectuate de către membri deplini.
Contribuţia iniţială a fiecărui membru deplin precum şi taxa de înscriere în Asociaţie a unor noi membrii, reprezintă echivalentul în lei a 200 USD, calculat la cursul valutar al B.N.R. în ziua efectuării vărsământului.

Art. 13. Resursele Asociaţiei provin din:
a) cotizaţiile membrilor;
b) donaţii, sponsorizări, moşteniri sau legate;
c) resurse obţinute de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din surse europene sau din alte surse;
d) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
e) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie, dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea misiunii Asociaţiei;
f) venituri realizate din activităţi economice directe;
g) alte venituri prevăzute de lege

Art. 14. Asociaţia poate primi contribuţii în bani sau în natură fiind luată în considerare şi munca voluntară.

Art. 15. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale, dividendele obţinute urmând a fi reinvestite în aceeaşi societate comercială a cărei activitate le-a generat ori utilizate pentru realizarea scopului Asociaţiei.

CAPITOLUL IV
Organizarea Asociaţiei.
Funcţionarea organelor de conducere, administraţie şi control

Art. 16. Organele de conducere, administrare şi control financiar ale Asociaţiei sunt:

 1. Adunarea Generala;
 2. Consiliul Director;
 3. Cenzorul sau, dupa caz, Comisia de cenzori.

Art. 17. Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor Asociaţiei.

Art. 18. Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an în şedinţa ordinară şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori se va cere în scris Consiliului Director, de către cel puţin 1/3 din numărul asociaţilor.

Art. 19. Adunarea Generală are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la Art. 36(2) şi (3).

Art. 20. În situaţii excepţionale, Consiliul Director poate convoca Adunarea Generală din proprie iniţiativă.

Art. 21. Convocarea se va face de către Consiliul Director cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data stabilită şi va cuprinde data şi ora convocării, ordinea de zi precum şi locul unde urmează a se ţine Adunarea Generală a asociaţilor, prin înştiinţări scrise (inclusiv email + fax).

Art. 21.1. Şedinţele Adunării Generale a Asociaţilor se pot organiza şi în format on-line, respectiv prin intermediul platformei Cisco Webex sau orice altă platforma informatică similara care dispune de posibilitatea inregistrarii audio-video.

Art. 21.2. Exprimarea votului de către membri cu drept de vot se poate face:
a) în mod direct, verbal sau în scris prin participarea fizică la Adunarea generală a asociaților;
b) prin corespondență postala cu confirmare de primire sau curier, fax sau e-mail, cu condiția ca votul să fie transmis cu cel puțin 24 de ore înainte de Adunarea Generală a Asociaților – formularul de vot trebuie semnat de persoana imputernicita de catre membrul cu drept de vot;
c) în format electronic, prin intermediul unei aplicatii on-line de tipul Cisco Webex sau similar, vot exprimat în timpul sesiunii on-line a Adunării Generale, verbal sau prin chat.

Art. 21.3. În situația în care votul se exprimă în modalitățile prevăzute la literele b) si c) membrii care votează în aceste modalități sunt considerați prezenți la sedința Adunării Generale în baza votului exprimat.
Votul poate fi deschis sau secret. Votul secret poate fi solicitat de către oricare membru cu drept de vot.

Art. 22. Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot.

Art. 23. În cazul în care la şedinţa Adunării Generale a asociaţilor nu este qvorum, Consiliul Director va stabili data, ora şi locul, ordinea de zi rămânând aceeaşi pentru o nouă întrunire. La a doua şedinţă a Adunării Generale a asociaţilor hotărârile se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

Art. 24. Principalele atribuţii ale Adunării Generale sunt următoarele:
a) aprobă misiuni, obiective, strategia, programul de investiţii;
b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiară anuală;
c) stabileşte şi decide asupra nivelului cotizaţiei de membru;
d) alege şi revocă membrii Consiliului Director;
e) alege şi revocă cenzorul sau membrii Comisiei de Cenzori;
f) aprobă înfiinţarea de filiale sau sucursale;
g) decide modificarea statutului;
h) aprobă însemnele (emblema, insigna, drapelul) şi sigiliile Asociaţiei;
i) decide în privinţa contestaţiilor membrilor Asociaţiei cu privire la hotărârile Consiliului Director referitoare la admiterea sau excluderea din Asociaţie la proxima şedinţă a Adunării Generale;
j) descarcă de gestiune Consiliul Director;
k) stabileşte nivelul indemnizaţiilor de şedinţă - pentru membrii Consiliului Director;
l) decide fuziunea sau diviziunea Asociaţiei cu acordul a minim 2/3 din membrii cu drept de vot;
m) decide dizolvarea şi/sau lichidarea Asociaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase dupa lichidare cu acordul a minim 2/3 din membri cu drept de vot;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau statutul Asociaţiei;
o) modifică şi completează Codul Etic propus de Consiliul Director;
p) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art. 25. Consiliul Director este ales de Adunarea Generală a asociaţilor şi este compus din preşedinte, doi vicepreşedinţi, şase membri şi patru membri supleanţi.

Art. 25.A. Membrii cu drepturi depline ai A.R.T.S., au la dispoziţie 2 modalităţi de a propune candidatura pentru postul de membru în CD:
25.A1 – fie în termen de 60 de zile înainte de întrunirea AG, să transmită pe email sau prin scrisoare recomandată candidaturile pentru postul de membru în CD.
25.A2 – fie chiar în ziua Adunării Generale se pot depune candidaturile la secretarul A.R.T.S. în momentul înregistrării prezenţei în cadrul Adunării.
a) executivul din cadrul A.R.T.S transmite înainte cu cel puţin 60 de zile de data Adunării Generale, informarea prin care se solicită transmiterea candidaturilor pentru postul de membru în CD.
b) propunerea de candidatură trebuie să fie însoţită de un CV complet model european, scrisoare de intenţie şi acceptul candidatului de a posta CV-ul şi scrisoarea de intenţie pe site-ul A.R.T.S..
c) candidaturile primite pe email sau prin scrisoare recomandată se postează pe site-ul asociaţiei.
d) candidaţii înscrişi sunt supuşi la vot deschis în cadrul Adunării Generale.
e) se afişează lista cu numărul de voturi exprimat pentru fiecare candidat iar componenţa CD va fi: primii 9 candidaţi intră în componenţa CD iar următorii 4 sunt consideraţi membri supleanţi.

Art. 25.1. Postul de membru în CD devine vacant ca urmare a:
a) Retragerii mandatului de reprezentare a membrului CD de organizaţia membră A.R.T.S. din care face parte;
b) Demisiei din motive personale a unui membru CD;
c) Retragerii sau excluderii membrului din A.R.T.S.;
d) Excluderii datorate incompatibilităţilor cu exercitarea funcţiei de membru al CD dovedite ulterior, în timpul mandatului şi identificate de organele statului;
e) Excluderii membrului CD care lipseşte la mai mult de trei şedinţe consecutive sau la şase în douăsprezece luni.

Art. 25.2. Postul de membru în Consiliul Director vacantat, poate fi ocupat astfel:
a) Prin desemnarea unui nou reprezentant de către organizaţia membră A.R.T.S., la solicitarea acesteia, în cazul retragerii mandatului de reprezentare acordat membrului CD pentru cazul 25.1.a). Candidatura noului reprezentant desemnat de către organizaţia membră A.R.T.S. va fi analizată şi validată prin vot majoritar în prima şedinţă a CD A.R.T.S..
b) În cazul în care candidatura reprezentantului desemnat nu întruneşte votul majoritar al CD, membrul A.R.T.S. are dreptul să desemneze un al 2-lea reprezentant.
c) Candidatura celui de al 2-lea reprezentant desemnat va fi supusă analizei şi validării în prima şedinţă a CD prin votul majorităţii simple.
d) În cazul în care candidatura celui de al 2-lea reprezentant desemnat de către organizaţia membră A.R.T.S. nu va fi validat prin votul majorităţii simple, postul va fi ocupat cu membrul supleant.
e) Prin acordarea statutului de membru cu drepturi depline al CD membrului supleant clasat în ierarhie conform numărului de voturi exprimate la AGA pentru cazurile 25.1.b),c),d),e).

Art. 26. Consiliul Director îşi alege din rândul membrilor săi Preşedintele şi Vicepreşedinţii prin vot direct cu majoritate simplă.

Art. 27. Preşedintele reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii, în lipsa acestuia, Vicepreşedintelui delegat îi revine această funcţie. În lipsa acestora, sau dupa caz Asociaţia poate fi reprezentată de un membru al CD împuternicit de către Preşedinte.

Art. 28. Mandatul Consiliului Director este de 2 ani.

Art. 29. La fiecare şedinţă va fi întocmit un proces-verbal în care vor fi consemnate dezbaterile şi deciziile luate. Procesul verbal va fi semnat de către membrii participanţi.

Art. 30. Principalele atribuţii ale Consiliului Director sunt următoarele:
a) elaborează programul de activitate anuală;
b) coordonează activitatea Asociaţiei pentru realizarea scopului propus;
c) asigură conducerea Asociaţiei în intervalul dintre Adunările Generale, urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
d) prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi propunerile de proiecte pe anul urmator;
e) întocmeşte raportul anual asupra activităţii proprii, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale;
f) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi aprobă bilanţul contabil;
g) administrează şi gestionează patrimoniul Asociaţiei şi ia decizii în vederea gospodăririi fondurilor;
h) administrează bunurile mobile, imobile şi fondurile băneşti ale Asociaţiei;
i) aprobă angajarea personalului necesar;
j) aprobă încheierea de acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
k) stabileşte tactica şi modul de colaborare cu alte organizaţii neguvernamentale, cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei;
l) asigură conducerea Asociaţiei în intervalul dintre Adunările Generale, urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
m) asigură realizarea drepturilor şi urmareşte respectarea obligaţiilor de către membrii asociaţi;
n) validează primirea şi excluderea de membri în Asociaţie;
o) aprobă structura de organizare, îndatoririle şi responsabilităţile personalului executiv, aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare;
p) urmăreşte punerea în aplicare de către personal a hotărârilor adoptate;
q) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;
r) poate împuternici, cu acceptul Adunării Generale, orice persoană inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al Asociaţiei pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 31. Regulile generale pentru convocarea Consiliului Director, validarea deliberărilor şi emiterea deciziilor acestuia sunt următoarele:
a) Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună la sediul Asociaţiei, la data convenită în şedinţa anterioară;
b) Convocările se fac cu cel puţin trei zile înainte de data întrunirii;
c) Consiliul Director se poate întruni ori de câte ori este nevoie, la cererea Preşedintelui sau din iniţiativa a cel puţin trei dintre membrii săi;
d) Şedinţele Consiliului Director sunt statutare cu condiţia participării efective în locaţia în care se face convocarea cât şi prin intermediul sistemului digital de comunicaţii (WEBEX);
d1) Membrii CD pot participa anual la maxim 5 (cinci) şedinţe prin intermediul sistemului digital de comunicaţii (WEBEX);
d2) În cazul în care condițiile sanitare nu permit întâlnirile fizice, membrii CD pot participa la ședințe prin intermediul sistemului digital de comunicaţii.;
e) Deciziile sunt valabile prin votul membrilor prezenţi şi participant prin intermediul sistemului digital de comunicaţii (WEBEX). La număr de voturi egale, votul Preşedintelui Consiliul Director se consideră dublu;
f) Membrul Consiliului Director care lipseşte la mai mult de trei şedinţe consecutive sau la şase în douăsprezece luni este exclus de drept din Consiliul Director. Locurile rămase vacante vor fi ocupate de membrii supleanţi în ordinea numărului de voturi primite la alegerile pentru Consiliul Director.

Art. 32. Consiliul de onoare îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor Codului Etic al Asociaţiei Române pentru Tehnica de Securitate.

Art. 33. Consiliul de onoare este compus din trei membri.

Art. 34. Membri Consiliului de onoare sunt aleşi de Adunarea Generală a asociaţilor.

Art. 35. Durata mandatului Consiliului de onoare este de doi ani.

Art. 36. Preşedintele Consiliului Director deţine calitatea de membru al Consiliului de onoare.

Art. 37. Atribuţiile Consiliului de onoare sunt următoarele:
a) urmăreşte şi verifică respectarea dispozitiilor Codului Etic;
b) analizează situaţiile în care nu se respectă Codul Etic;
c) stabileşte sancţiuni pentru nerespectarea Codului Etic şi le propune spre validare Consiliului Director.

Art. 38. Deciziile Consiliului de onoare sunt supuse contestaţiei în termen de treizeci de zile de la comunicare.

Art. 39. Atribuţiile Preşedintelui:
a) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii;
b) coordonează activitatea executivului Asociaţiei;
c) propune organigrama şi politica de personal a Asociaţiei pentru personalul angajat;
d) aprobă angajarea personalului Asociaţiei;
e) convoacă, conduce şi prezidează Consiliul Director şi Adunarea Generală;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;
g) poate delega atribuţii şi dreptul de semnatură unui alt membru al Consiliului Director.
h) Se deleagă desemnarea administratorului societăţii Alarma SRL către Președintele asociației. Președintele împreună cu Consiliul Director al asociației au dreptul prin decizie de a stabili atribuţiile, limitele puterilor acordate, drepturile și obligaţiile detaliate, inclusiv remuneraţia administratorului societății Alarma, îl pot revoca din funcție şi îl pot descărca de activitatea sa și pot decide eventuala delegare a unora din atribuţiile sale către persoanele din afara societăţii, cu stabilirea limitelor împuternicirii respective de reprezentare și angajare a societăţii prin semnătură valabilă.

Art. 40. Preşedintele coordonează punerea în practică a proiectelor Asociaţiei şi deleagă alte persoane pentru coordonarea unor astfel de proiecte.

Art. 41. Preşedintele reprezintă Asociaţia în materie juridică şi extrajuridică.

Art. 42. Vicepreşedinţii Consiliului Director sunt aleşi de Consiuliul Director şi îndeplineşte, prin delegare temporar sau permanent, o parte din atribuţiile Preşedintelui. Îndeplinesc sarcinile fixate de Preşedinte şi de Consiliul Director.

Art. 43. Activitatea de previzionare, organizare, analiză şi conducere operativă a activităţii Asociaţiei şi a executivului va fi asigurată de catre Directorului Executiv, în limitele competenţelor delegate de Preşedinte.

Art. 44. Directorului Executiv al Asociaţiei răspunde de activitatea sa în faţa Preşedintelui şi în faţa organelor de conducere ale organizaţiei şi are următoarele atribuţii:
a) coordonează activităţile curente ale Asociaţiei, efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Asociaţiei, în limita competenţelor acordate de către Președinte;
b) angajează personalul din executivul Asociaţiei, respectând organigrama şi numărul de posturi aprobat de Preşedinte şi Consiliul Director, stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului;
c) răspunde în faţa Consiliului Director de activităţile desfășurate, de deciziile luate, de gestionarea mijloacelor financiare şi materiale ale Asociaţiei, are drept de semnătură în operaţiunile financiare;
d) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului executiv cu acordul Preşedintelui;
e) întocmeşte proiectul planului anual de activităţi, organizează acţiuni concrete pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
f) propune proiectele organigramei şi structurii de personal ale Asociaţiei;
g) îndeplineşte alte sarcini stabilite de Adunarea Generală, Consiliul Director şi Preşedinte;
h) exercită funcţia de reprezentare a Asociaţiei în limitele competenţelor delegate;
i) ţine şi arhivează, în condiţiile prevăzute de lege, registrele Asociaţiei.

Art. 45. Atribuţiile detaliate ale Consiliului Director, Preşedintelui şi Directorului Executiv sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.).

Art. 46. Directorul Executiv conduce activităţile curente ale Asociaţiei sub îndrumarea Preşedintelui.

Art. 47. Directorul Executiv al Asociaţiei răspunde material, civil şi penal, potrivit legii, faţă de Asociaţie.

Art. 48. Comisia de cenzori este aleasă de către Adunarea Generală a asociaţilor.

Art. 49. Comisia de cenzori este compusă din 3 membri.
a) Membri Consiliului Director nu pot fi cenzori;
b) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii;
c) Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare;
d) Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de către Adunarea Generală.

Art. 50. Atribuţiile Comisiei de cenzori sunt următoarele:
a) controlează anual activitatea financiară a Asociaţiei;
b) sesisează Consiliul Director şi Adunarea Generală ori de câte ori constată nereguli în activitatea financiară;
c) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;
d) întocmeşte rapotul anual pe care îl prezintă Adunarii Generale;
e) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot.

CAPITOLUL V
Categorii de membri
Drepturile şi obligaţiile membrilor

Art. 51. Membri. Categorii:
a) Membri cu drepturi depline;
b) Membri simpatizanţi;
c) Membri de onoare;

Art. 52. Membri cu drepturi depline sunt persoanele juridice cât şi persoanele fizice autorizate care îşi desfăşoară activitatea în domeniul securităţii fizice cum ar fi, dar nu limitat la: analiza de risc, consultanţă, proiectare, producţie, planificare, instalare, mentenanţă, monitorizare, certificare a sistemelor electronice şi mecanice.

Art. 53. Membri cu drepturi depline au următoarele drepturi:
a) să aleagă şi să fie aleşi în consiliul director al asociaţiei sau în calitate de cenzor;
b) să participe la dezbateri, la întocmirea documentelor şi materialelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor la adunarea generala cu drept de vot egal;
c) să-şi exprime punctul de vedere cu privire la măsurile ce urmează a fi luate şi documentele supuse dezbaterii;
d) să solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adunării Generale, să-și exprime voința prin vot asupra problemelor supuse dezbaterii;
e) să aibă acces la toate informaţiile ce privesc activitatea Asociației;
f) să participe la toate acţiunile organizate de Asociaţie;
g) să atace în justiţie hotărârile Adunării Generale care încalcă prevederile legale sau ale prezentului statut;
h) să propună şi alte activităţi pentru interesul Asociaţiei şi al membrilor, să beneficieze de anumite servicii gratuite, în condiţiile achitării integrale a cotizației.

Art. 54. Membri cu drepturi depline au următoarele obligaţii:
a) sa respecte prevederile prezentului statut, regulamentele, hotărârile Adunării Generale şi ale legislaţiei în vigoare;
b) să participe la lucrările Adunării Generale;
c) să sprijine asociaţia pentru îndeplinirea obiectivelor asumate;
d) să nu prejudicieze interesele asociaţiei sau ale membrilor săi;
e) să participe la activităţile şi acţiunile iniţiate de asociaţie;
f) să acţioneze pentru creşterea prestigiului asociaţiei;
g) să respecte Codul Etic adoptat de adunarea generală a asociaţilor;
h) să informeze Asociaţia asupra tuturor problemelor de importanţă deosebită din cadrul domeniului de activitate;
i) să achite în termen cotizaţia lunară ce va fi stabilită prin hotărârea Adunării Generale;
j) să-şi aducă contribuţia prin mijloace licite la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.
k) să nu facă declaraţii publice care contravin hotărârilor Asociaţiei sau care aduc atingere intereselor generale ale acesteia;
l) să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Asociaţiei.
m) să nu trateze în mod necorespunzator înţelegerile, convenţiile legate de scopul Asociaţiei.

Art. 55. Membri cu drepturi depline ai Asociaţiei pot fi persoane juridice sau fizice autorizate prevazute la art.9 care depun o adeziune scrisă în acest sens, care aderă la prezentul statut şi codul etic achită taxa de înscriere;

Art. 56. Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director.

Art. 57. Calitatea de membru se păstrează prin plata la termen a cotizaţiilor de membru, cotizaţie al cărei nivel este stabilit prin Hotărârea Adunării Generale.

Art. 58. Calitatea de membru nu conferă nici un drept acestuia asupra patrimoniului Asociaţiei.

Art. 59. Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde în următoarele situaţii:
a) prin deces sau pentru persoanele juridice, prin desfiinţare;
b) prin cererea de retragere adresata CD;
c) prin excludere pronunţată de CD în caz de neplată a cotizaţiei într-un interval de 60 de zile după trimiterea unei somaţii adresată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa declarată de membru.

Art. 60. Membri simpatizanţi sunt: persoanele juridice sau fizice care nu activeaza in acest domniu de activitate;

Art. 61. Membri simpatizanţi au următoarele obligaţii:
a) sa respecte prevederile prezentului statut, regulamentele, hotărârile Adunării Generale şi ale legislaţiei în vigoare;
b) să participe la lucrările Adunării Generale;
c) să sprijine asociaţia pentru îndeplinirea obiectivelor asumate;
d) să nu prejudicieze interesele asociaţiei sau ale membrilor săi;
e) să participe la activităţile şi acţiunile iniţiate de asociaţie;
f) să acţioneze pentru creşterea prestigiului asociaţiei;
g) să respecte Codul Etic adoptat de adunarea generală a asociaţilor;
h) să informeze Asociaţia asupra tuturor problemelor de importanţă deosebită din cadrul domeniului de activitate;
i) să achite în termen cotizaţia lunară ce va fi stabilită prin hotărârea Adunării Generale;
j) să-şi aducă contribuţia prin mijloace licite la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.
k) să nu facă declaraţii publice care contravin hotărârilor Asociaţiei sau care aduc atingere intereselor generale ale acesteia;
l) să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Asociaţiei.
m) să nu trateze în mod necorespunzator înţelegerile, convenţiile legate de scopul Asociaţiei.

Art. 62. Membri simpatizanţi au următoarele drepturi:
a) să participe la dezbateri, la întocmirea documentelor şi materialelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor la adunarea generală fără drept de vot;
b) să-şi exprime punctul de vedere cu privire la măsurile ce urmează a fi luate şi documentele supuse dezbaterii;
c) să solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adunării Generale;
d) să aibă acces la toate informaţiile ce privesc activitatea Asociației;
e) să participe la toate acţiunile organizate de Asociație;
f) să propună şi alte activităţi pentru interesul Asociaţiei şi al membrilor, să beneficieze de anumite servicii gratuite, în condiţiile achitării integrale a cotizaţiei.

Art. 63. Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care şi-au adus o contribuţie importantă la desfăşurarea activităţii Asociaţiei sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociaţiei.

Art. 64. Membri de onoare au următoarele obligaţii:
a) sa respecte prevederile prezentului statut, regulamentele, hotărârile Adunării Generale şi ale legislaţiei în vigoare;
b) să sprijine asociaţia pentru îndeplinirea obiectivelor asumate;
c) să nu prejudicieze interesele asociaţiei sau ale membrilor săi;
d) să acţioneze pentru creşterea prestigiului asociaţiei;
e) să respecte Codul Etic adoptat de adunarea generală a asociaţilor;
f) să-şi aducă contribuţia prin mijloace licite la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
g) să-şi aducă contribuţia prin mijloace licite la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.
h) să nu facă declaraţii publice care contravin hotărârilor Asociaţiei sau care aduc atingere intereselor generale ale acesteia;
i) să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Asociaţiei.
j) să nu trateze în mod necorespunzator înţelegerile, convenţiile legate de scopul Asociaţiei.

Art. 65. Membri de onoare au următoarele drepturi:
a) să participe la dezbateri, la întocmirea documentelor şi materialelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor la adunarea generală fără drept de vot;
b) să-şi exprime punctul de vedere cu privire la măsurile ce urmează a fi luate şi documentele supuse dezbaterii;
c) să solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adunării Generale;
d) să aibă acces la toate informaţiile ce privesc activitatea Asociaţiei;
e) să participe la toate acţiunile organizate de Asociaţie;
f) să propună şi alte activităţi pentru interesul Asociaţiei şi al membrilor, să beneficieze de anumite servicii gratuite.

Art. 66. Calitatea de membru de onoare poate fi pierdută prin aceeaşi procedură ca cea pentru membru.
a) prin excludere: pentru toţi membrii excludereea este pronunţată pentru o greşeală gravă. Greşeala gravă este constatată de Adunarea Generală cu majoritatea simplă de membri prezenţi sau reprezentaţi;
b) Este considerată greşeală gravă orice comportament ce aduce un prejudiciu material sau moral Asociaţiei sau de natură să dauneze bunului renume al Asociaţiei, încălcarea statutului sau regulamentului interior sau oricare alt motiv pronunţat de Consiliul Director în interesul Asociaţiei;
c) Partea interesată este invitată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau altă metodă care asigură primirea mesajului să se prezinte în faţa Adunării şi/sau Consiliului Director pentru a furniza explicaţii.

Art. 67. Primirea de noi membri se face pe baza de cerere scrisa adresata Consiliului director. Consiliul director poate solicita recomandari, autorizatii si licente detinute precum si orice alt document pe care il gaseste necesar in vederea validarii.

Art. 68. Renuntarea la calitatea de membru se face printr-o cerere scrisa si se adreseaza Consiliului director. Consiliul director va lua in discutie cererea la prima sedinta, urmand ca Decizia sa fie comunicata solicitantului in scris. Data luarii Deciziei fiind data pierderii calitatii de membru al ASOCIATIEI ROMANE PENTRU TEHNICA DE SECURITATE.

Art. 69. Excluderea membrilor se hotaraste de catre Consiliul director in situatia in care se constata o culpa grava in legatura cu activitatea acestora, care ar putea aduce atingere imaginii publice a asociatiei.

CAPITOLUL VI
Modificarea. Dizolvarea. Lichidarea Asociaţiei

Art. 70. Asociaţia poate solicita radierea din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei în cazul în care nu-şi mai poate îndeplini scopul sau obiectivele propuse în statut.

Art. 71. Dizolvarea prin următoarele modalităţi:
a) De drept;
b) Prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
c) Prin hotărârea Adunării Generale. Dizolvarea Asociaţiei necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale. În caz de dizolvare, bunurile şi fondurile intra în patrimoniul unei alte Asociaţii sau Fundaţii cu scop identic sau asemănator, care va fi desemnata de Adunarea Generală.

Art. 72. Asociaţia îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:
a) prin decizia Asociaţiei, atunci când Adunarea Generală hotărăşte dizolvarea de plin drept;
b) când scopul Asociaţiei nu mai poate fi realizat;
c) când Asociaţia, din cauză de insolvabilitate, nu-şi mai poate continua activitatea, fiind nevoită să se lichideze;
d) când organele de administraţie şi control nu mai pot fi constituite, în conformitate cu statutul Asociaţiei;
e) când numărul asociaţilor a scăzut sub limita fixată de lege prin hotărâre judecătorească;
f) când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
g) când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit.

Art. 73. Lichidarea Asociaţiei se face în conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Capitolul VII - Dispoziţii finale

Art. 74. Asociaţia are ştampilă proprie ce se va aplica pe toate documentele emanând de la aceasta.

Art. 75. Asociaţia are dreptul de a avea însemne proprii (emblema, insigna, drapel). Membrii Asociaţiei au dreptul de a purta deschis însemnele stabilite de Adunarea Generală. Defăimarea însemnelor organizaţiei de către un membru atrage excluderea acestuia din Asociaţie.

Art. 76. Asociaţia se declară împotriva violenţei, a urii de rasă şi a discriminărilor de orice fel. Asociaţia va milita contra unor astfel de manifestări prin toate mijloacele permise de lege.

Art. 77. În sensul prezentului statut, prin majoritate absolută se înţelege jumătate plus unu din voturi.

Art. 78. Prezentul statut a fost adoptat în Adunarea Generală, fiind semnat şi aprobat de membri, în conformitate cu procesul-verbal întocmit.

Art. 79. Prevederile prezentului statut se completează de drept cu cele ale O.G. nr.26/2000.

 

Actualizat conform Hotărârii AG ARTS 02/15.02.2022