Contact

Email: office@arts.org.ro
Tel: +4 0735 848 558
Tel: +4 0720 026 200
Tel: +4 0720 026 097

Follow

Info

La 1 iulie, ARTS a lansat versiunea noua a portalului asociatiei, care include site-uri separate pentru fiecare sector de activitate in care este implicata asociatia.

Siteurile http://www.arts.org.ro, cat si http://cursuri.arts.org.ro, au fost modernizate si ruleaza acum variante pentru PC, precum si pentru tablete si telefoanele mobile.

 1. INTRODUCERE

Codul Etic este adoptat de catre Adunarea Generala a Asociatiei Romane pentru Tehnică de Securitate,denumita ARTS pentru impunerea unor reguli de comportament profesional tuturor societatilor membre ale asociatiei, precum si personalului din compunerea acestora, care are responsabilitati in domeniul tehnicii de securitate.

Codul Etic nu poate cuprinde toate regulile de comportament profesional din domeniul tehnicii de securitate si ca urmare, acesta are caracterul unui ghid general ce nu trebuie interpretat ca o negare a existenţei altor reguli, care, chiar dacă nu sunt menţionate, pot fi la fel de imperative.

Asociaţia este o asociaţie non-guvernamentală şi non-profit care îşi propune, prin statut, următoarele scopuri:

 • promovarea şi protejarea intereselor specifice ale societăţilor comerciale ce au ca obiect de activitate tehnica de securitate, a beneficiarilor acestor servicii, precum şi pentru asigurarea reprezentării lor în raporturile cu autorităţile publice şi persoanele juridice de drept privat, în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • promovarea şi susţinerea unor propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniu;
 • elaborarea de principii şi standarde profesionale în domeniu;
 • stabilirea de contacte formale şi informale cu membrii organismelor şi autorităţilor statale în scopul promovării şi susţinerii intereselor legitime ale Asociaţiei şi ale membrilor acesteia;
 • organizarea de conferinţe, simpozioane, întâlniri sau organizarea de orice fel de evenimente, dacă acest lucru serveşte la îndeplinirea scopurilor Asociaţiei mai sus enumerate

Membrii ARTS se angajează să îşi desfăşoare activităţile operaţionale în concordanţă cu principiile morale general acceptate, să-şi conducă afacerile cu onestitate şi respectarea legilor, a drepturilor cetăţenilor, cu respectarea concurenţei loiale, protejând consumatorul în acord cu reglementările şi standardele în vigoare, protejând mediul înconjurător, cu transparenţă şi bună credinţă.

Principiile fundamentale care trebuie să-i ghideze pe specialiştii în probleme de securitate în conduita lor, în relaţiile profesionale cu ceilalţi, se referă la:

 1. Specialistul în securitate trebuie să fie drept, cinstit şi sincer în executarea serviciilor sale;
 2. Independenţa. Când îşi exercită profesiunea, specialistul în securitate trebuie să fie şi să se manifeste liber faţă de orice interes care ar putea fi avut în vedere, ca fiind incompatibil cu integritatea sa;
 3. Secretul profesional. Specialistul în securitate trebuie să respecte caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia executării lucrărilor sale şi nu trebuie să divulge nici una dintre aceste informaţii către terţi, cu excepţia cazurilor când a fost autorizat în mod expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă această divulgare;
 4. Norme tehnice şi profesionale. Specialistul în securitate trebuie să-şi îndeplinească serviciile în conformitate cu normele tehnice şi profesionale care îi sunt aplicabile;
 5. Competenţa profesională. Specialistul în securitate trebuie să-şi menţină nivelul de competenţă pe tot parcursul carierei sale profesionale şi să nu efectueze decât lucrările pe care el însuşi sau societatea comercială din care face parte le poate realiza cu competenţă profesională;
 6. Comportare deontologică. Specialistul în securitate trebuie să se comporte într-un mod compatibil cu buna reputaţie a profesiunii şi trebuie să se abţină de la orice conduită de natură să aducă atingere acestei reputaţii.

Prevederile acestui cod au ca raţiune protecţia fiecărui membru al Asociaţiei luat individual, cât şi a terţilor, deoarece Asociaţia este garant:

 • pentru public, al calităţii şi fiabilităţii prestaţiilor specialiştilor în securitate;
 • pentru membrii Asociaţiei, al unei sănătoase şi libere concurenţe, asigurată îndeosebi prin principiile liberei alegeri, de către client, a specialistului în securitate pe care-l doreşte, al independenţei profesionale a acestora.

Responsabilitatea specifica pentru aplicarea si asigurarea respectarii Codului Etic, de catre personalul societatilor membre ale asociatei, revine conducerii societatilor, conform prevederilor normelor proprii de organizare ale acestora.

Desconsiderarea valorilor si incalcarea normelor prezentului Cod Etic atrage raspunderea societatilor sau a persoanelor vinovate, dupa caz, conform statului ARTS.

 1. ETICA PROFESIONALĂ

2.1 Protecţia clientului

Este de datoria fiecărui membru al ARTS să îndeplinească operaţiunile pentru care au fost contractate serviciile sale, protejând proprietatea şi interesele clientului, drepturile sale şi integritatea fizică a acestuia/membrilor acestuia (în cazul persoanelor juridice). Membrii ARTS nu vor accepta angajamente care să contravină acestui principiu, sau care să aducă atingere drepturilor şi libertăţilor individului şi cetăţeanului.

În acest scop, membrii ARTS se angajează:

 • Să protejeze drepturile şi reputaţia clientului, chiar şi atunci când nu are prin contract aceste obligaţii, atrăgând atenţia clientului asupra oricăror încălcări sau potenţiale încălcări a acestor drepturi, constatate incidental în activitatea membrilor ARTS;
 • Să recomande clientului să contacteze şi să angajeze experţi sau specialişti atunci când interesele sale necesită aceste servicii;
 • Să promoveze înţelegerea tehnologiei şi a aplicării adecvate a acesteia;
 • Să se angajeze în realizarea unor proiecte numai dacă dispune de calificarea adecvată ,obţinută prin instruire sau experienţă şi numai după ce a informat clientul de nivelul calificării şi instruirii sale;
 • Să utilizeze servicii şi echipamente de calitate adecvată în raport cu obligaţiile contractuale asumate faţă de client, certificate pentru conformitatea cu reglementările în vigoare.

2.2 Cinstea

Este de datoria fiecărui membru ARTS:

 • Să nu accepte comision sau remuneraţie, direct sau indirect, de la mai mult de o persoană interesată de un serviciu, fără acordul tuturor părţilor interesate, de la contractanţi sau de la alte părţi al căror echipament sau suport sau ale căror servicii au fost recomandate clientului său;
 • Să dezvăluie clientului său, într-un interval de timp rezonabil, , în măsura în care nu prejudiciază interesele comerciale ale altui client sau nu îşi prejudiciază propriile interese comerciale, orice alte interese comerciale care ar putea concura sau afecta afacerea acestuia;
 • Să nu permită ca un interes comercial să-i afecteze conduita profesională privind serviciile de tehnică de securitate pentru care a fost solicitat sau pentru careva fi contractat;
 • Să nu aibă un comportament neloial, necolegial sau incompatibil cu codul etic sau care aduce atingere imaginii profesionale a ARTS şi a membrilor acesteia;
 • Să nu ofere sau să accepte mită, precum şi să nu utilizeze alte metode indirecte prin care s-ar oferi sau accepta mită (ex. sponsorizări, contribuţii caritabile);

2.3 Concurenţa loială

Specialistul în securitate nu trebuie să utilizeze mijloacele concurenţei neloiale în vederea obţinerii unor avantaje materiale sau de altă natură. În acest sens, specialistul în securitate nu va participa la nici un fel de practici, acorduri şi înţelegeri anti-concurenţiale, precum şi nu va avea un comportament care ar fi susceptibil de a încălca legislaţia românească sau comunitară în materia concurenţei;

Se consideră a fi practici neloiale, fără a fi limitative, următoarele activităţi:

 • atragerea clientilor prin oferirea de avantaje materiale sau reclamă mincinoasă;
 • folosirea de funcţia deţinută ori de mandatul încredinţat în cadrul organelor de conducere pentru atragerea de clienţi.

Este sancţionabilă denunţarea nejustificată şi în scop concurenţial a colegilor.

2.4 Corectitudinea

Este de datoria fiecărui membru al ARTS:

 • Să respecte strict preceptele universal acceptate de adevăr, corectitudine şi confidenţialitate;
 • Să nu dezvăluie, să promoveze, să facă reclamă sau să publice rezultate sau realizări în domeniul tehnicii de securitate, din motive de câştig sau satisfacţie personală, fără a obţine, în prealabil, aprobarea clientului pentru care a fost realizată lucrarea;
 • Să păstreze toate înregistrările, documentele, certificatele, corespondenţa despre clienţi, necesare desfăşurării activităţii societăţii sale, în condiţii de confidenţialitate ;
 • Să păstreze documentele referitoare la serviciile şi echipamentele achiziţionate, precum şi la angajaţii săi;
 • Să menţină bune relaţii de colaborare cu autorităţile competente;
 • Să nu-şi asume obligaţii ce revin exclusiv organelor şi autorităţilor competente ale statului sau altor instituţii din sistemul de apărare şi siguranţă naţională;
 • Să examineze cu atenţie toate posibilele variante ale oricărei probleme din sfera sa de atribuţii care se referă la tehnica de securitate şi să redea în mod obiectiv, în faţa autorităţii competente, informaţii pertinente şi acolo unde este cazul, raţionamentul, recomandarea şi concluziile sale, fără cea mai mică intenţie de influenţare;

2.5 Confidenţialitatea

Este de datoria fiecărui membru al ARTS:

 • Să respecte şi protejeze informaţia profesională;
 • Să respecte şi să protejeze confidenţialitatea informaţiilor referitoare la clienţi, obţinute în cursul activităţilor profesionale.
 • Să stabilească, înainte de orice dezvăluire care se referă la reputaţia, integritatea şi loialitatea oricărui individ, că există o necesitate justificată de a dezvălui acele informaţii şi că persoana căreia informaţiile urmează să-i fie dezvăluite are dreptul de a-i fi dezvăluite respectivele informaţii, precum şi să se angajeze că astfel de informaţii nu vor fi transmise dacă nu există o necesitate obiectivă sau îndreptăţirea legală şi legitimă în acest sens.

Specialistul în securitate trebuie să protejeze informaţia profesională internă, respectând următoarele reguli:

 • Să nu permită accesul terţilor la informaţii privind activitatea unităţii în care îşi desfăşoară activitatea decât cu acordul scris al angajatorului (dacă este cazul) sau în alte situaţii prevăzute de lege;
 • Să respecte cerinţele legale de protecţie a informaţiilor privind acumularea şi utilizarea acestora;
 • Să asigure protecţia informaţiilor la operaţiunile de stocare, transmitere, primire ori distrugere.

2.6 Prestigiul profesiunii

Este de datoria fiecărui membru al ARTS:

 • Să sustina ridicarea nivelului calitativ al realizării lucrărilor/prestării serviciilor , îmbunătăţirea eficienţei şi creşterea eficacităţii profesionale;
 • Să protejeze imaginea şi reputaţia profesionala în tehnica de securitate şi să lupte împotriva unor reprezentări incorecte sau înţelegeri greşite ale acestei profesiuni;
 • Să acţioneze pentru dezvoltarea profesională a personalului pe care el îl angajează sau supervizează;
 • Să nu afecteze, direct sau indirect, reputaţia profesională, perspectiva sau activitatea curentă a colegilor sau asociaţilor. Totuşi, atunci când un coleg este vinovat de practici ilegale, necinstite sau care nu sunt etice, să prezinte informaţiile Asociaţiei şi autorităţilor îndreptăţite să acţioneze;
 • Să se abţină să critice în public munca unui coleg, având în vedere faptul că asociaţiile şi publicaţiile profesionale asigură forumul necesar discuţiilor tehnice şi criticilor;
 • Să nu se asocieze cu colegii care nu respectă practicile etice.

2.7 Prestigiul Asociaţiei

Este de datoria fiecărui membru al ARTS:

 • Să participe activ la realizarea obiectivelor profesionale ale Asociaţiei , să dezvăluie, într-o manieră care să nu aducă atingere prestigiului Asociaţiei şi membrilor săi, inclusiv Comitetului Director al ARTS, comportamentul corupt şi necinstit în profesie şi să raporteze fără rezerve un astfel de comportament organelor îndreptăţite;
 • Să ajute la protejarea societăţii civile , în general, şi a Asociaţiei, în special, prin respingerea candidaţilor nepotriviţi sau necalificaţi datorită lipsei de caracter, educaţie şi instruire;
 • Să se străduiască să-şi menţină cinstea şi demnitatea profesiei;
 • Să îşi îmbogăţească cunoştinţele şi să mărească eficacitatea profesiei de specialist în tehnica de securitate prin schimb de informaţii cu alţi membri, cu scopul de a ajuta la evoluţia profesională a profesiei, de a contribui la obiectivele instituţiilor de educaţie şi de a atinge prin studiu şi instruire nivelul de excelenţă corespunzător sarcinilor şi responsabilităţilor pe care le au;
 • Să asigure controlul calităţii serviciilor prestate prin testarea completă a produselor înainte de livrarea lor către client;
 • Să accepte şi să ofere aprecieri critice asupra activităţii, să recunoască şi să corecteze erorile făcute;
 • Să nu facă discriminări, să nu aducă atingere sănătăţii altora, a proprietăţii lor a reputaţiei sau situaţiei lor profesionale prin acţiuni ilicite sau maliţioase;
 • Să utilizeze şi să promoveze numai produse care deţin certificate de conformitate valabile
 • Se recomanda să certifice un Sistem de management al calităţii;
 • Să participe dezinteresat şi fără a-şi crea avantaje în structurile de administrare şi la activităţile derulate de ARTS.

2.8. Raporturile intre membrii Asociaţiei

Membrii Asociaţiei îşi datorează asistenţă, amabilitate şi respect reciproc. Acestea exclud nu numai vulgaritatea, ci şi manifestările dure şi necuviincioase. Membrii Asociaţiei trebuie să se abţină de la orice cuvinte care jignesc, orice imputări rău-voitoare, demersuri sau oferte de serviciu în folosul lor sau în defavoarea altora şi, în general, să se abţină de la orice acţiune susceptibilă de a aduce daune altor membri ai Asociaţiei.

Ca regulă generală, în exercitarea profesiei, specialistul în securitate are datoria ca, în interesul clientului, să colaboreze cu toţi colegii săi. În acest sens:

 • Toţi membrii ARTS îşi acordă ajutor reciproc şi consultanţă pentru realizarea îndatoririlor profesionale;
 • Membrii ARTS îşi rezolvă singuri litigiile, cu respectarea spiritului de colegialitate; dacă nu reuşesc, fac apel la Consiliul Director;
 • Specialistul în securitate trebuie să-şi trateze toţi colaboratorii cu respect, bunăvoinţă şi colegialitate;
 • Specialistul în securitate trebuie să dovedească în orice împrejurare solidaritate faţă de colegii săi şi loialitate faţă de corpul profesional şi profesia sa.
 1. CONFORMITATE TEHNICĂ

3.1 Este de datoria fiecărui membru al ARTS să respecte standardele recunoscute de ARTS, precum şi normativele sau îndrumarele adoptate de ARTS.

Consiliul Director al ARTS va adopta standarde sau normative în baza unor recomandări şi cerinţe ale pieţii, ale instituţiilor de stat sau ale unor membri ai Asociaţiei, după o consultare prealabilă de minim 3 luni a tuturor membrilor Asociaţiei,dupa care acestea vor fi afisate pe site-ul asociatiei

 1. SANCȚIUNI ȘI PROCEDURI DISCIPLINARE

4.1. Sancţiuni

Constituie abatere disciplinară fapta săvârşită cu intenţie prin care se încalcă prezentul Cod Etic, legile şi reglementările specifice profesiei, standardele europene şi internaţionale unanim recunoscute de membrii ARTS, precum şi normativele sau îndrumarele adoptate de ARTS., precum şi orice altă faptă săvârşită în legătură cu activitatea membrilor ARTS sau în afara acesteia, care este de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul membrilor ARTS sau ale Asociaţiei.

Răspunderea disciplinară a unui membru ARTS nu exclude răspunderea civilă, penală, administrativă sau materială a acestuia.

Repetarea unei abateri disciplinare, până la radierea sancţiunii aplicate, constituie o circumstanţă agravantă ce va fi avută în vedere la aplicarea unei eventuale alte sancţiuni.

 • Cazurile de incalcare a Codului Etic se analizeaza de catre Consiliul de Onoare, la sesizarea Consiliului Director al Asociatiei.
 • Hotararile Consiliului de Onoare se iau cu majoritate de voturi, dupa care se valideaza de catre Consiliul Director al Asociatiei.
 • Hotararile Consiliului de Onoare sunt obligatorii pentru toti membrii Asociatiei
 • Responsabilitea ducerii la indeplinire a hotararilor Consiliului de Onoare revine Consiliul Director al Asociatiei.

Abaterea disciplinară angajează răspunderea disciplinară a făptuitorului, căruia i se va aplica una dintre următoarele sancţiuni stabilite de Consiliul de Onoare

 1. mustrare;
 2. avertisment;
 3. vot de blam;
 4. amendă de la 100 lei la 1500 lei. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din calitatea de membru ARTS, până la achitarea sumei;
 5. retragerea calităţii de membru al Asociaţiei.

Sancţiunile de la punctele a), b), c) au termen limitat, după care Consiliul de Onoare va lua în discuţie, în situaţia schimbării comportamentului sancţionatului, ridicarea acestora .

La sancţiunile prevăzute în paragraful anterior se poate adăuga, după caz, obligarea celui sancţionat la efectuarea unor cursuri de perfecţionare ori a altor forme de pregătire profesională.

Decizia Consiliului de Onoare este definitivă şi irevocabilă dupa validarea ei de catre Consiliul Director al ARTS

Acţiunea si cercetarea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii faptei sau de la data cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile.

4.2 Reguli procedurale

Plângerea împotriva unui membru ARTS se adresează comisiei de disciplină. Aceasta va fi înregistrată numai dacă conţine toate datele de identificare ale membrului ARTS împotriva căruia se face plângere, precum şi toate datele de identificare şi semnătura petentului.

Plângerea se va depune personal sau prin mandat cu procură ori poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Nu se vor înregistra plângerile trimise prin fax ori depuse sau trimise în copie.

După cercetarea membrului ARTS impotriva caruia s-a pornit actiunea si cercetarea disciplinara,Consiliul de Onoare stabileste printr-o decizie una din urmatoarele solutii:

 1. stinge acţiunea disciplinară dacă fapta nu constituie abatere disciplinară;
 2. aplică una dintre sancţiunile prevăzute de prezentul Cod Etic.
 1. DISPOZIȚII DIVERSE

Respectarea dispoziţiilor prezentului cod etic este o condiţie obligatorie pentru membrii ARTS.