Contact

office@arts.org.ro
+40 722 xxx xxx

Urmariti-ne pe:

Info

Centrul de Formare al ARTS organizeaza cursuri acreditate de Ministerul Muncii

Prezentul Cod de Etică Profesională este emis în temeiul Hotărârii  CD 108/27.06.2016.


 1.  Capitolul I – DISPOZIŢII GENERALE

  1. A.R.T.S. susţine, protejează şi apără, viaţa, siguranţa şi securitatea cetăţenilor prin activitatea organizaţiei şi a corpului său de lectori.
  2. Prezentul cod reglementeaza principiile fundamentale şi normele de conduită tehnică, profesională şi morală care guvernează activitatea lectorilor ASOCIAŢIEI ROMÂNE PENTRU TEHNICĂ DE SECURITATE;
  3. Scopul prezentului cod îl constituie:
   1. crearea cadrului etic necesar desfăşurării activităţii de predare a cursurilor pentru care sunt angajați;
   2. respectarea unor reguli de comportament profesional de către lectorii A.R.T.S..
  4. Normele de conduită profesională prevazute de prezentul COD sunt adoptate de Consiliul Director al A.R.T.S. şi sunt obligatorii pentru lectorii A.R.T.S.;
  5. Lectorii A.R.T.S. vor fi selectați în baza criteriilor aprobate de Consiliul Director prin Decizie a Preşedintelui organizației;
  6. Lectorii A.R.T.S. sunt specialişti cu experienţă îndelungată în domeniul tehnicii de securitate;
  7. Prezentul COD nu poate cuprinde toate regulile de comportament profesional şi ca urmare, acesta are caracterul unui ghid general ce nu trebuie interpretat ca o negare a existenţei altor reguli, care, chiar dacă nu sunt menţionate, pot fi la fel de imperative şi vor trebui respectate.


 2. Capitolul II – PRINCIPII FUNDAMENTALE DE ETICĂ PROFESIONALĂ

   

  1. În exercitarea activităţii de lectori ai A.R.T.S., aceștia au obligaţia de a respecta principiile fundamentale de imparţialitate şi normele de conduită profesională şi morală prevazute de prezentul COD ETIC.
  2. Activitatea lectorilor A.R.T.S. este guvernată de următoarele principii fundamentale:
   1. Supremaţia legii. În acest sens, lectorii A.R.T.S. au obligaţia să ţină seama, în exercitarea activităţii lor, de respectarea necondiţionată a legilor şi a tuturor reglementărilor legale valabile în România, aplicabile formării profesionale.
   2. Interesul public şi privat general.
    1. Lectorul este reprezentantul desemnat A.R.T.S. și respectă în întregime condițiile pentru care a  fost admis  ca lector  R.T.S.
    2. Lectorul A.R.T.S. trebuie să accepte obligaţia de a acţiona cu profesionalism şi în respect faţă de instituţia şi profesia pe care o reprezintă.
   3. Competenţa. Toate activităţile desfăşurate de lectorii A.R.T.S. vor fi tratate cu responsabilitate, competenţă şi eficienţă, pe baza cunoştinţelor profesionale tehnice dobândite. În acest sens, lectorii A.R.T.S. au următoarele obligaţii:
    1. să cunoască legislaţia specifică activităţii desfăşurate, standardele şi normativele în vigoare aplicabile domeniului de formare profesională, să se preocupe în mod constant şi continuu de creşterea nivelului de pregătire profesională, conform cerinţelor în domeniu;
    2. să-şi dezvolte permanent competenţele profesionale cerute de procedurile privind formarea profesională, prin participarea la programe de formare, la seminarii, la conferinţe şi la alte activităţi specifice de dezvoltare profesională;
    3. să semnaleze Consiliului Director al A.R.T.S. orice impedimente în vederea desfășurării și predării materiei în condiții de legalitate şi să facă propuneri de îmbunătăţire a acestora, dacă  este cazul, astfel încât să fie asigurate, în permanenţă, condiţiile optime pentru respectarea metodologiilor aferente;
    4. să-şi îndeplinească, cu responsabilitate, toate obligaţiile privitoare la desfășurarea cursurilor.
   4. Integritatea. Principiul conform căruia activitatea lectorilor A.R.T.S. este exercitată cu onestitate şi corectitudine, în deplină concordanţă cu celelalte principii etice asumate în momentul semnării contractelor cu A.R.T.S., aspect pentru care trebuie să respecte următoarele reguli de conduită:
    1. să-şi exercite activitatea de lectori cu onestitate, corectitudine, bună credinţă şi responsabilitate;
    2. să se comporte astfel încât să construiască, să păstreze şi să consolideze încrederea cursanților prin onestitatea, corectitudinea şi imparţialitatea lor şi a A.R.T.S.;
    3. să evite orice activitate care le-ar putea afecta credibilitatea, obiectivitatea şi imparţialitatea;
    4. să semnaleze Consiliului Director al A.R.T.S. dacă se află în situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese între calitatea de lector şi alte calităţi care decurg din activitatea sa şi să solicite revocarea sa din activitatea de lector A.R.T.S..
    5. să nu se folosească de calitatea de lector pentru alte situaţii, decât cele pentru care a fost desemnat; se interzice folosirea calităţii de lector A.R.T.S. pentru interese comerciale proprii;
    6. să nu furnizeze informaţii sau date false în timpul şi/sau după efectuarea cursurilor prin inducere în eroare;
    7. să nu utilizeze în interes personal sau în beneficiul unui terţ informaţii dobândite în cursul desfăşurării activităţii de lector;
    8. să trateze în mod adecvat toate informaţiile şi documentele obţinute în exercitarea sau cu ocazia exercitării atribuţiilor şi obligaţiilor de serviciu, ţinând cont de confidenţialitatea acestora;
    9. să nu folosească informaţiile obţinute în cursul activităţii sale, în scopuri personale sau contrar legii;
    10. să nu facă publice informaţii sau documente care ar putea aduce atingere interesului, prestigiului şi imaginii publice ale A.R.T.S..
    11. să nu facă publicitate unui produs  sau vreunui producător;


 3. Capitolul III – PRACTICI CARE ÎNCALCĂ PRINCIPIILE DE ETICĂ


  1. Enumerăm o parte din exemplele ce ar fi considerate practici lipsite de etică profesională din partea lectorului A.R.T.S.:
   1. publicitatea în timpul cursurilor a unei game de produse sau servicii;
   2. publicitatea unei instituții sau societăți ce are ca obiect comun de activitate formarea profesională;
   3. publicitatea unei instituții sau societăți ce are ca obiect de activitate tehnica de securitate;
   4. lipsită de etică poate fi exprimarea publică a unor opinii despre profesionalismul, experienţa colegilor lectori, precum şi defăimarea A.R.T.S.


 4. Capitolul IV – PROCEDURI PENTRU RĂSPUNDERI ŞI SANCȚIUNI DISCIPLINARE


  1. Proceduri

   1. Plângerea împotriva unui lector A.R.T.S. se adresează Consiliului Director al A.R.T.S. care, după analiza în prima şedinţă de consiliu, o va înainta comisiei de disciplină, dar nu mai târziu de 30 zile de la primirea plângerii. Aceasta va fi înregistrată la primire, executivul A.R.T.S. urmând să verifice dacă conţine toate datele de identificare ale lectorului A.R.T.S. împotriva căruia se face plângere, cauza pentru care s-a înaintat plângerea, în detaliu şi cu dovezi, precum şi toate datele de identificare şi semnătura petentului; în situaţia în care aceste date sau parte dintre ele lipsesc, va fi contactat reclamantul pentru precizarea lor;
   2. Plângerea se va depune personal sau prin mandat cu procură ori poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Plângerile trimise prin fax, email ori depuse sau trimise în copie se înregistrează numai dacă au fost confirmate de către reclamant la verificare făcută de executivul A.R.T.S.;
   3. Acţiunea şi cercetarea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult 2 luni de la data săvârşirii faptei sau de la data cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile;
   4. După cercetarea activităţii lectorului A.R.T.S. împotriva căruia s-a pornit acţiunea şi cercetarea disciplinară, Consiliul de Onoare stabileşte printr-o decizie una din următoarele soluţii:
    1. stinge acţiunea de cercetare dacă fapta nu constituie abatere disciplinară;
    2. aplică una dintre sancţiunile prevăzute de prezentul COD ETIC.
   5. Decizia Consiliului de Onoare este definitivă şi irevocabilă după validarea ei de către Consiliul Director al A.R.T.S.

  2. Sancţiuni

   1. Constituie abatere disciplinară fapta lectorului săvârşită cu intenţie prin care se încalcă prezentul COD ETIC, Statutul ARTS sau orice faptă ce are ca scop obținerea de foloase materiale sau de imagine  pentru sine sau pentru terți prin activitatea sa, desfășurată sub contract cu ARTS. Orice altă faptă comisă în calitate de lector, nespecificată anterior, care poate aduce prejudicii de imagine sau alte prejudicii ARTS, membrilor acesteia sau corpului lectorilor va fi analizată de către Consiliul de Onoare ARTS, decizia definitivă a acestuia urmând a fi adusă la cunoștința CD al ARTS în vederea luării măsurilor adecvate funcție de gravitatea sa.
   2. Răspunderea disciplinară a unui lector A.R.T.S. nu exclude răspunderea civilă, administrativă sau materială a acestuia.
   3. Abaterea disciplinară angajează răspunderea disciplinară a făptuitorului, căruia i se va aplica una dintre următoarele sancţiuni stabilite de Consiliul de Onoare:
    1. avertisment scris;
    2. vot de blam şi suspendarea dreptului de lector pe o perioadă determinată;
    3. retragerea calitatii de lector al A.R.T.S..
   4. Abaterile  precum  şi  cazurile  de  încălcare  a  CODULUI  ETIC  se  analizează  de  către Consiliul de Onoare, la sesizarea Consiliului Director al Asociaţiei.
   5. Hotărârile Consiliului de Onoare se iau cu majoritate de voturi, după care se validează de către Consiliul Director al Asociaţiei.
   6. Hotărârile Consiliului de Onoare sunt obligatorii pentru toţi lectorii A.R.T.S..
   7. Responsabilitea ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Onoare revine Consiliul Director al Asociaţiei.


 5. Capitolul V - DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE


  1. Respectarea dispoziţiilor prezentului COD ETIC este o condiţie obligatorie pentru lectorii A.R.T.S. iar la data aderării va fi citit integral de către aceştia și asumat prin semnatură de luare la cunoştinţă şi acceptare;
  2. ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICĂ DE SECURITATE verifică respectarea prevederilor prezentului cod de etică profesională şi iniţiază măsuri corective, după caz;
  3. Încălcarea regulilor de etică prevăzute de prezentul COD atrage răspunderea disciplinară a celor vinovaţi şi se sancţionează conform prevederilor de mai sus;
  4. În cazul în care faptele savârşite întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICĂ DE SECURITATE va sesiza, în condiţiile legii, organele şi instituţiile competente;
  5. Pe durata cercetării efectuate de A.R.T.S. sau, după caz, de organele specializate ale statului, ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICĂ DE SECURITATE îi suspendă persoanei în cauză calitatea de lector.